Järjestyssäännöt

Järvenpään lukion järjestyssäännöt

Järvenpään lukiossa noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia. Näiden lisäksi noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä ja koulun järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista, kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lukion järjestyssäännöt ovat voimassa opiskelijan osallistuessa opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Säännöt ovat voimassa lukion alueella (kartta ohessa) ja koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa oppilaitoksen toiminnassa, kuten vierailuilla tai opintomatkoilla.

1 § Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvissä asioissa.

2 § Opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön sekä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

3 § Opiskelija kantaa itse suurimman vastuun opinnoistaan. Hän osallistuu täsmällisesti ja aktiivisesti opiskeluun opinto¬suunnitelmansa mukaisesti ja huolehtii itse kurssin tavoitteiden saavuttamisen vaatimien suoritusten täyttymisestä.

4 § Lukiolain (24 §) mukaan opiskelija katsotaan eronneeksi, jollei hän ole suorittanut opintoja neljässä vuodessa tai on poissa ilman pätevää syytä ja on ilmeistä, ettei ole tarkoituksena jatkaa opintoja. Mikäli opiskelijan opintosuoritukset ovat jäämässä alle 20 kurssia/1. – 3. lukuvuosi, opiskelijan tulee antaa selvitys rehtorille, josta ilmenee tarkoitus saattaa lukio-opinnot loppuun.

5 § Opiskelija antaa luotettavan selvityksen poissaolostaan. Mahdollisista lisäsuorituksista sovitaan erikseen. Tilapäiseen vapautukseen läsnäolosta on oltava perusteltu syy, ja sitä anotaan riittävän ajoissa. Ryhmänohjaaja voi myöntää poissaolon 1 – 5 koulupäivään; yli viikon, mutta enintään kahden viikkoa koskevat poissaololuvat myöntää apulaisrehtori ja tätä pidemmät rehtori.

6 § Opiskelija huolehtii koulualueen siisteydestä ja yleisestä viihtyvyydestä. Ruokalassa viedään ruokailuvälineet omille paikoilleen. Roskaaminen koulussa ja koulun alueella on kiellettyä. Opiskelija jättää kulkuvälineensä vain niille varattuihin paikkoihin. Ulkovaatteet jätetään pääsääntöisesti niille varattuihin tiloihin. Opiskelija on vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.

7 § Opiskelija pitää huolta omista tavaroistaan ja hallussaan olevasta koulun omaisuudesta, noudattaa koulun laitteiston käytöstä annettuja ohjeita sekä palauttaa täsmällisesti lainaamansa tavarat takaisin. Opiskelija on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.

8 § Tupakointi, nuuskan, päihteiden tai huumeiden käyttö koulun alueella ja koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa ei ole sallittua. Samoin on kielletty laissa vahingoittaviksi esineiksi luokiteltujen välineiden tuominen oppilaitokseen.

9 § Opiskelija toimii koulun arjessa, tapahtumissa ja muissa kouluun liittyvissä tilanteissa ja sosiaalisessa mediassa niin, että hän edistää kaikkien hyvinvointia, viihtyvyyttä ja opinnoissa onnistumista. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Hyvät tavat ja yhteisten sääntöjen noudattaminen ovat muiden kunnioittamista. Kiusaaminen on kiellettyä kaikissa muodoissaan myös verkossa.

10 § Opiskelijatöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia lähdettä mainitsematta, ja suoritusten plagiointi on kiellettyä.

11 § Oppitunneilla tai muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan aikana tietokoneiden, matkapuhelinten muiden mobiililaitteiden käyttö on sallittu opettajan tai muun henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan. Muutoin laite tulee olla häiriöttömässä tilassa. Kielto koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.

12 § Opiskelijaa kehotetaan ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Oppilaitoksessa on kameravalvonta merkityillä koulualueilla.

13 § Opiskelijaa suositellaan vaalimaan terveellisiä elämäntapoja kyetäkseen täysipainoiseen opiskeluun.

14 § Opiskelijaa suositellaan ongelmatilanteissa ottamaan viipymättä yhteyttä koulun tarjoamiin ohjauspalveluihin kuten opettajan, ryhmän¬ohjaajan, opinto-ohjaajan, erityis-opettajan, rehtorin tai opiskelijahuollon henkilöstön (terveydenhoitajat, lääkäri, psykologi ja kuraattori) puoleen.

15 § Opiskelija noudattaa muita opettajien ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Järjestyssäännöt astuvat voimaan 1.8.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.

Jaa juttu: