Opiskelu

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Lukio-opinnot voi suorittaa 2 – 4 vuodessa.

Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 jaksoa, joista pakollisten jaksojen osuus on 47 lyhyen matematiikan ja 51 pitkän matematiikan opiskelijoille. Opinto-oppaassamme on perustiedot kaikista opintojaksoista, joita Järvenpään lukiossa on tarjolla yli 300. Opintojen keskeiset sisällöt ja muut ohjeet löytyvät opinto-oppaasta.


Henkilökohtainen opinto-ohjelma

Opinto-opas toimii opiskelijan apuvälineenä kurssivalintoja ja opinto-ohjelmia laadittaessa. Opiskelija laatii ensimmäisen lukuvuoden kurssivalinnat 1. jakson opinto-ohjauksen OP01-kurssin oppitunneilla, joissa käsitellään mm. keskeiset jatko-opintojen kannalta huomioitavat asiat. Kurssimuutoksia voi tehdä lukuvuoden aikana, mikäli suoritusjärjestys ja ryhmäkoot sen sallivat. Ryhmävaihdot on tehtävä ajoissa ennen kyseisen jakson alkua ja viimeistään neljä päivää ennen edellisen jakson loppua. Lukion koko oppimäärä on 75 kurssia joka tulee suorittaa neljässä vuodessa. Yli kolmen opiskeluvuoden ohjelmassa olevan opiskelijan tulee tehdä asiasta kirjallinen hakemus rehtorille. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää säädetyssä ajassa, todetaan eronneeksi.


Oikeus osallistua kurssille

Opiskelijan tulee tarkistaa ennen kurssille ilmoittautumista osallistumisoikeutensa. Joidenkin oppiaineiden kurssien suorittaminen edellyttää tiettyä suoritusjärjestystä. Suositukset ja rajoitukset löytyvät opinto-oppaasta. Kahden perättäisen hylätyn arvosanan saaminen oppiaineessa voi johtaa etenemisesteeseen. Tällöin seuraaville pakollisille kursseille ei ole suositeltavaa osallistua ennen aikaisempien kurssien hyväksyttyä suorittamista. Opiskelijan on osallistuttava ensimmäiselle oppitunnille varmistaakseen paikkansa kurssilla. Poissaolosta on ilmoitettava opettajalle etukäteen tai yllättävän sairastumisen sattuessa välittömästi.


Itsenäinen opiskelu ja verkkokurssit

Opinto-oppaan kurssiselosteessa on mainittu, mikäli kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Itsenäisen kurssin suorittamiseen liittyvistä asioista sovitaan opettajan kirjallisesti. Opiskelija tulostaa lomakkeen Wilmasta ja toimittaa sen asianomaiselle opettajalle joko ennen jakson alkua tai sen viiden ensimmäisen päivän aikana. Vain hyväksytysti suoritetun itsenäisesti opiskellun kurssin voi lukea oppimäärään. Jos kurssiarviointi on hylätty (4), voi kurssikokeen uusia yhden kerran uusintakuulustelutilaisuudessa. Joitakin oppilaitoksen tarjoamia kursseja on mahdollista suorittaa verkkokursseina, jotka ovat kurssitarjottimeen merkitty v-tunnuksella. Lisäksi opiskelija voi lukea opintoihinsa hyväksi muiden koulutuksen järjestäjien verkkokursseja. Yleensä muiden koulutuksen järjestäjien kurssit ovat opiskelijalle maksullisia. Lukio kustantaa maksulliset verkkokurssit vain, mikäli siitä on erikseen sovittu rehtorin kanssa.


Opiskelu lukion aikuislinjalla

Lukiorakennuksessa toimii iltaisin lukion aikuislinja, joka järjestää samoja pakollisia lukiokursseja kuin päivälukio. Opiskelija voi valita kursseja ryhmäkokojen sallimissa rajoissa. Opetusta on maanantaista torstaihin klo 17.30–20.20. Oppitunti on kaksi kertaa viikossa. Aikuislinjan kursseille pääsee ilmoittautumalla Wilmassa, aikuislinjan toimistoon tai opinto-ohjaajille. Aikuislinjan ja päivälukion kurssikoodit ovat samat äidinkielen ja historian kurssien poikkeuksia lukuun ottamatta:

Aikuislinjankorvaavuus

Opinnot muissa oppilaitoksissa ja koulutuksissa

Opiskelijalle voidaan hyväksi lukea opintoja muista oppilaitoksista. Suoritukset näkyvät todistuksessa soveltavina kursseina.

Vaihto-oppilasvuoden opintojen hyväksi luvusta ja määrästä päättää rehtori, jolle opiskelija toimittaa vaihto-oppilasvuoden oppilaitoksesta saamansa todistukset kopioineen rehtorille. Ulkomailla suoritetut kurssit hyväksi luetaan pääsääntöisesti soveltaviksi kursseiksi.

Opintoihin voi sisällyttää soveltavina kursseina seuraavia koulutuksia:

  • ammatillisen oppilaitoksen kursseja, opinto-ohjaaja auttaa opintojakson järjestelyissä
  • seurakunnan nuoriso-ohjauskurssi (isoskoulutus): 1 –3 soveltavaa kurssia
  •  kesälukion tai -yliopiston sekä opistojen suoritukset: vähintään 30 tunnin pituisista opinnoista
  • TIEKE:n suoritukset
  • Hygienipassi + ajokortti
  • Ensiapukortti + ajokortti

Todistuksista tulee toimittaa kopiot lukiosihteerille (1094).


Koeviikot ja kokeiden palautukset

Kurssien loppukokeet keskitetään jakson viimeisinä päivinä toteutettavaan koeviikkoon. Loppukoe on yleensä kurssin ainoa koe, jonka suorittamiseen saa kolme tuntia aikaa. Koska koe sisältää laajan koealueen ja monipuolisia tehtäviä, se edellyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista opiskelua. Valmistautuminen auttaa jäsentämään kurssin sisällöt kokonaisuudeksi ja valmentautumaan opiskeluun, jota tarvitaan ylioppilastutkinnon kokeita varten. Saman kiertotunnin kurssien kokeet pidetään yhtä aikaa, pääsääntöisesti aamupäivällä klo 9.30 – 12.30. Kokeet ovat yleensä samassa luokkatilassa kuin oppitunti. Koeviikolla ei ole aamunavauksia, ryhmänohjauspalaveria eikä liikuntatunteja. Jos musiikin tai kuvataiteen kurssilla ei ole loppukoetta, voidaan koepäivänä pitää oppitunti. Arvosanat tulevat Wilmaan näkyviin kokeiden palautusajan jälkeen.


Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelupäivämäärät ja ilmoittautumisajat löytyvät lukuvuoden aikatauluista. Myös koeviikolla on mahdollista suorittaa uusintakoe, mutta asiasta tulee sopia opettajan kanssa ja antaa hänelle ilmoittautumislomake henkilökohtaisesti. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ilmoittautumislomake määräaikaan mennessä hallintokäytävällä sijaitsevaan laatikkoon. Ennakkoilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija jää ilman pätevää syytä tulematta kuulusteluun, hän menettää uusintakoeoikeuden. Uusintakuulustelupäivänä kokeet pidetään oppituntien jälkeen klo 16 – 19. Viimeistään kuulustelupäivän aamuna hallintokäytävän ilmoitustaululle tulee lista uusintakuulusteluille varatuista luokista.

Uusintakokeen voi tehdä myös aikuislinjan uusintakuulustelupäivässä, mikäli asiasta on sovittu kurssin opettajan kanssa. Aikuislinjan uusintakuulusteluun on erillinen ilmoittautumislomake ja palautuslaatikko hallintokäytävällä.


Poissaolot

Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolot Wilmaan. Kaikilla kursseilla on läsnäolovelvollisuus ja kaikkiin poissaoloihin tulee olla hyväksytty syy. Ne tulee selvittää viipymättä opettajalle. Ryhmänohjaaja seuraa ohjausryhmänsä poissaoloja säännöllisesti ja ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijaan tai hänen huoltajiinsa. Poissaolot selvitetään Wilmassa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja selvittää poissaolot ja yli 18-vuotias opiskelija huolehtii itse poissaoloselvitysten tekemisestä. Ryhmänohjaaja voi myöntää opiskelijalle perustellusta syystä tilapäistä vapautusta enintään viikon. Yli viikon kestävään poissaoloon lupa haetaan apulaisrehtorilta ja yli kahden viikon poissalolupa rehtorilta. Lomake löytyy Wilman tulosteet -osiosta. Opettajan kanssa on sovittava etukäteen, jos opiskelija aikoo olla poissa tunnilta osallistuakseen muuhun koulutyöhön kuuluvaan aktiviteettiin.

Jaa juttu: